Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

tobecloser
5712 e451 500
Reposted fromTamahl Tamahl viabakatson bakatson
tobecloser
3332 146b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme

November 19 2019

tobecloser

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"

November 13 2019

tobecloser
Wymuszone kontakty z człowiekiem, który ma cię w dupie, były gorsze niż zupełny brak kontaktu.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowane serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
tobecloser
Nie ma lepszego startu, niż pokochanie samego siebie. Od tego wszystko się zaczyna.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
tobecloser
4772 2c2a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
tobecloser
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
tobecloser
5155 22ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme

November 05 2019

tobecloser
6385 c873 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacotarsky cotarsky
tobecloser
Reposted fromshakeme shakeme
tobecloser
0385 3cd7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianergo nergo
tobecloser
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja vianergo nergo
tobecloser
Nie można dawać adresu swojej zupy nikomu. Zupa jest zbyt intymna, ukazujemy tam swoje słabośći i rzeczy których się boimy. Nie można
— Nikomu...

October 26 2019

tobecloser
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee viacotarsky cotarsky
tobecloser
4587 362a 500
Reposted fromoll oll viatoffifee toffifee
tobecloser
8262 7c2f
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee
tobecloser
8216 5676 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viairmelin irmelin

September 11 2019

tobecloser
2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viatobecontinued tobecontinued
tobecloser
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
tobecloser
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl